Misja

Głównymi celami działalności Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej jest wspieranie rozwoju medycyny ratunkowej w Polsce oraz upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o medycynie ratunkowej jako dyscyplinie medycznej i naukowej. Do celów PTMR należy również inicjowanie i koordynacja programów edukacyjnych z zakresu medycyny ratunkowej oraz programów badawczych.

Działalność

W zakresie działalności PTMRu znajduje się opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i ich uregulowań prawnych oraz prowadzenie rzeczoznawstwa z zakresu medycyny ratunkowej. Do zadań PTMRu należy dbałość o właściwy poziom etyki, wysokie kwalifikacje zawodowe i solidarność zawodową osób zajmujących się ratowaniem zdrowia lub życia w nagłych zagrożeniach.

Cele

PTMR realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie kursów, konferencji, sympozjów, itp. z zakresu medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i zabezpieczenia medycznego katastrof, współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.