Dr n. med. Mariusz Jojczuk

Prof. dr hab. med. dr hc

Jerzy Robert Ładny

Dr n. med. Mariusz Jojczuk

Działalność kliniczna

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w 1983 roku i w tym też roku rozpoczął pracę w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej AMB przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta stażysty do pełniącego funkcję kierownika kliniki. W 2000 roku został Pełnomocnikiem Rektora AMB ds. organizacji Kliniki Medycyny Ratunkowej, którą zorganizował i kieruje do dnia dzisiejszego. Prof. Jerzy Robert Ładny uzyskał specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej (pierwszy i drugi stopień), medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego. Przez wiele lat kierował Centralną Izbą Przyjęć w Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, przekształconej w Szpitalny Oddział Ratunkowy. Pełnił funkcje Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Od dnia 5 stycznia 2013r. jest Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Równolegle z pracą kliniczną, Profesor JR Ładny prowadzi działalność naukową. W 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 1997 roku – doktora habilitowanego, a w 2002 roku tytuł profesora nauk medycznych. W 2018r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsk (Ukraina). Profesor JR Ładny jest autorem ponad 800 publikacji o łącznym IF ponad 180, 6000 pkt. MNiSW, h-index 19. Ponadto jest promotorem wielu rozpraw doktorskich, patronem habilitacji. Wśród uczniów profesora znajdują się doktorzy habilitowani oraz profesorowie tytularni. 

Profesor Jerzy Robert Ładny jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej od chwili powstania, będąc okresowo członkiem Zarządu Głównego. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Ponadto należy do wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Za swoją działalność zawodową i naukową prof. JR Ładny odznaczony został m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia                                              Polski,  Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem KEN.

Główne zainteresowania zawodowe

Główne zainteresowania zawodowe profesora JR Ładnego koncentrują się wokół chirurgii ogólnej i endokrynologicznej, medycyny ratunkowej oraz obecnie – pandemii wirusa Sars-Cov2. W strukturze Kliniki Medycyny Ratunkowej prof. Ładny stworzył laboratorium naukowo-badawcze prowadzące obecnie prace z wykorzystaniem najnowszych technik badawczych. Dużo miejsca w dorobku Profesora zajmują też badania nad efektywnością resuscytacji w warunkach symulowanych.