Prof. dr hab. n. med. Krystyn Andrzej Sosada

Prof. dr hab. n. med.

Krystyn Andrzej Sosada

  • Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej – Kierownik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  • Instytut Nauk Medycznych – kierunek ratownictwo medyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

  • krystynsosada@wp.pl

Działalność kliniczna

Profesor Krystyn Sosada jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prof. K. Sosada uzyskał I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej w 1982 roku, a II stopień specjalizacji w tej dziedzinie w roku 1988. Prof. K. Sosada zdobył tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej w 2003 roku, a w roku 2004 ukończył również specjalizację z zakresu zdrowia publicznego. W latach 2001-2016 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa śląskiego.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W latach 2002-2005 Prof. K. Sosada pełnił funkcję Prodziekana, a następnie Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jego dorobek naukowy obejmuje 422 opublikowanych pozycji piśmiennictwa, w tym 193 publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był redaktorem naukowym trzech podręczników, współautorem 9 książek, 40 rozdziałów w książkach związanych z medycyną ratunkową i chirurgią. Ponadto, Prof. K. Sosada recenzował 13 książek i 18 artykułów z medycyny ratunkowej i chirurgii na zlecenie wydawcy oraz jest członkiem zespołów redakcyjnych kilku czasopism.

Prof. K. Sosada był promotorem 17 przewodów doktorskich i recenzentem 28 przewodów doktorskich. Jego czterech współpracowników uzyskało tytuł doktora habilitowanego. Prof. K. Sosada recenzował i opiniował siedem wniosków o tytuł naukowy profesora oraz wielokrotnie recenzował i przewodniczył komisjom habilitacyjnym. Był też kierownikiem specjalizacji 19 lekarzy. Prof. K. Sosada wielokrotnie organizował zjazdy i sympozja naukowe oraz szkolenia podyplomowe dla lekarzy i ratowników medycznych. Ośmiokrotnie pełnił funkcję Sędziego Głównego na krajowych i międzynarodowych Mistrzostwach Zespołów Ratownictwa Medycznego, w tym na I Mistrzostwach Europy w Ratownictwie Medycznym w Olsztynie w 2010 roku.

Prof. K. Sosada był pomysłodawcą i współtwórcą pierwszego w kraju autorskiego, pełnoprofilowego programu nauczania dziennych studiów licencjackich w specjalności ratownictwo medyczne (2001). Ponadto, był inicjatorem i organizatorem pierwszego w kraju kierunku studiów licencjackich z ratownictwa medycznego w roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Był też organizatorem dwudniowej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej z udzielania pierwszej pomocy pod hasłem „Uratuj życie – to proste!” w 2001 roku przy udziale ogólnopolskiej telewizji, radia i prasy.

Profesor Krystyn Sosada jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej od 2002 roku. W latach 2004-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa PTMR. Prof. K. Sosada należy również do Towarzystwa Chirurgów Polskich, w którym od 2016 roku jest członkiem Zarządu Głównego oraz Przewodniczącym Sekcji Oparzeń.

Działalność organizacyjna

Profesor Krystyn Sosada jest Ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) powołanym do zespołu oceniającego kierunek lekarski, ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne. Jest również Przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej CEM w Łodzi (jednej z dwóch) dla przeprowadzania Egzaminu Państwowego kończącego specjalizację w zakresie medycyny ratunkowej oraz Przewodniczącym Zespołu Ekspertów CMKP w Warszawie do zaopiniowania danych o spełnianiu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej. Prof. K. Sosada jest też Kierownikiem Naukowym kursów specjalizacyjnych z ratownictwa medycznego dla lekarzy organizowanych przez CMKP w Warszawie i Śląską Izbę Lekarską w Katowicach. Dodatkowo Prof. K. Sosada pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, członka Rady Ośrodka Bioetyki Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. W latach 2006-2015 prof. K. Sosada był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Poza tym był też przewodniczącym lub członkiem siedmiu innych Zespołów Ekspertów Ministerstwa Zdrowia, CMKP i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanych z medycyną ratunkową i ratownictwem medycznym.

W 2001 roku prof. K. Sosada otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia za zorganizowanie pierwszego w kraju kierunku studiów licencjackich z ratownictwa medycznego i opracowanie pełnoprofilowego programu studiów z ratownictwa medycznego. Ponadto, w 2012 roku otrzymał wyróżnienie Polskiej Rady Ratowników Medycznych PRO OMNIUM BONO (certyfikat nr 001) w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w rozwój ratownictwa medycznego oraz podejmowanie i wspieranie działań szerzących i rozwijających zawód ratownika medycznego w Polsce. Inne nagrody i wyróżnienia to: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001), Srebrny Krzyż Zasługi (2004), Złoty Krzyż Zasługi (2013), Medal Złoty „Za długoletnią służbę” (2011), Złota Odznaka Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach „Zasłużony
dla Lekarzy” (2009).