Dr hab. n. med. Dariusz Timler

Dr hab. n. med.

Dariusz Timler

  • Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof – p.o. Kierownika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych – p.o. Kierownika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy – Kierownik, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Filia Łódź

  • sor55@wp.pl

Działalność kliniczna

Doktor habilitowany nauk medycznych Dariusz Timler ukończył studia medyczne uzyskując tytuł lekarza medycyny  na Akademii Medycznej w Łodzi w 1994 roku. W roku 2002 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej, a w roku 2003 tytuł specjalisty medycyny ratunkowej.

Od roku 2007 do chwili obecnej dr hab. D. Timler pełni funkcję Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Dodatkowo, od 2004 roku Dr hab. D. Timler zatrudniony jest w łódzkiej filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Dr hab. D. Timler uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 2001 roku, a stopień doktora habilitowanego  w roku 2017. Obecnie, Dr hab. Timler pełni funkcje p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof oraz p.o. Kierownika Uczelnianego Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr hab. D. Timler jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej od 2013 roku. Poza tym jest również Prezesem Łódzkiego Oddziału Terenowego PTMR. Dodatkowo, Dr hab. Timler należy do Polskiego Towarzystwa Stanów Nagłych i Katastrof, Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz European Society for Trauma and Emergency Surgery. Ponadto, jest też członkiem Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

W latach 2012 i 2018 Dr hab. Timler uzyskał certyfikat szkolenia: Conducting Clinical Trials under ICH GCP (Good Clinical Practice). Poza tym, w 2015 roku uzyskał certyfikat Instruktora European Trauma Course (ETC), a w 2014 roku ukończył szkolenie Aeromedical Crew Resource Management Initial Training przeprowadzone przez EHAC Working Group Aeromedical CRM.

Działalność organizacyjna

Dr hab. D. Timler ukończył w 2010 roku studia podyplomowe w zakresie „Ubezpieczenia Zdrowotne  i Zarządzanie Ochroną Zdrowia” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest też delegatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz przewodniczącym Komisji ds. współpracy zagranicznej.

W 2007 roku, Dr hab. D. Timler pełnił funkcję Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Dr hab. Timler brał też czynny udział w utworzeniu w 2010 roku Centrum Urazowego w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w projekcie Europass Mobility: „Stworzenie systemu szkoleniowego dla nowopowstałego Centrum Urazowego” Leonardo da Vinci „Uczymy się przez całe życie” (2011 rok: Londyn, Amsterdam, Oslo, Frankfurt). Dr hab. D. Timler aktywnie uczestniczył też w programie wymiany The European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) w Danii: „Przyszłość Szpitali i Opieki Zdrowotnej – Innowacje w szpitalach i opiece zdrowotnej – droga naprzód” (9 maja – 3 czerwca 2016 roku). Ponadto, od 2014 roku jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie medycyny ratunkowej.