SORRY, THIS PAGE DON’T HAVE A TRANSLATION YET

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

§3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Wrocław.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

l. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§6

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może tworzyć stałe lub czasowe sekcje problemowe.
3. Sekcje problemowe będą powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia drogą uchwały.
4. W Towarzystwie funkcjonują Sekcje:
• medycyny ratunkowej wieku dziecięcego,
• medycyny katastrof,
• tlenoterapii hiperbarycznej,
• dydaktyki i promocji zdrowia,
• organizacji i zarządzania w medycynie ratunkowej

§7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§9

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. Popieranie rozwoju medycyny ratunkowej w Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o medycynie ratunkowej, jako dyscyplinie medycznej i naukowej,
3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu medycyny ratunkowej na różnych poziomach nauczania,
4. Inicjowanie i koordynacja programów badawczych z zakresu medycyny ratunkowej, ze szczególnym uwzględnieniem epidemiologii, zapobiegania i leczenia nagłych zagrożeń zdrowia lub życia,
5. Kształtowanie opinii, ocen i programów standaryzacji i wysokiej jakości leczenia ratunkowego w celu ograniczenia zachorowalności, kalectwa i cierpienia oraz śmiertelności wynikających z urazów, nagłych zachorowań natury wewnętrznej lub wynikających z zagrożeń środowiska,
6. Opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i jego uregulowań prawnych,
7. Prowadzenie rzeczoznawstwa z zakresu medycyny ratunkowej,
8. Dbałość o właściwy poziom etyki, wysokie kwalifikacje zawodowe i solidarność zawodową osób zajmujących się ratowaniem zdrowia lub życia w nagłych zagrożeniach.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się medycyną ratunkową,
2. Współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych z zakresu medycyny ratunkowej,
3. Organizowanie kursów, konferencji, sympozjów, seminariów, dyskusji, wystaw, pokazów i odczytów z zakresu medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego i zabezpieczenia medycznego katastrof,
4. Obronę interesów zawodowych osób zajmujących się medycyną ratunkową,
5. Współpracę z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
6. Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
7. Organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§13

Członkiem zwyczajnym może być:
1) osoba fizyczna, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zajmujący się zawodowo medycyną ratunkową ,
2) osoba fizyczna, nauczyciel akademicki wyższej szkoły medycznej w Rzeczpospolitej Polskiej realizujący zadania dydaktyczne i badawcze z zakresu medycyny ratunkowej.

§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia, pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

§15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.

§16

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§17

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§18

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Zarząd Główny, na wniosek Prezesa.

§19

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp., imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) noszenia odznaki organizacyjnej,
5) zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję wydała,
6) być członkiem sekcji problemowych powołanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§20

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

§21

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 19, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§22

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5) wykluczenia orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego lub Sądu Koleżeńskiego Oddziału, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
6) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.
2. W przypadku określonym w ust. l pkt. 3 Zarząd Główny lub Zarządu Oddziału, a w przypadkach określonych w ust. l pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złoże¬nia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. l pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz

§23

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 600 osób, Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek, co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.

§24

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. skreślony.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne przy poparciu co najmniej połowy zgromadzonych członków.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczna dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Walne Zebranie Członków

§25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający (członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§26

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu l miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. l pkt. 1 i 2.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§29

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie Prezesa i członków władz naczelnych,
5) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanych uchwał w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielenia absolutorium ustę¬pującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
8) skreślony,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd Główny

§30

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§31

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 8 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona l wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. skreślony.
3. skreślony.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż l raz w roku.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wyznaczony przez Zarząd Członek Zarządu.

§32

l. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
8) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu, kierunkami działania Stowarzyszenia lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
10) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
11) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
12) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
17) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
18) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
19) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających, stowarzyszonych),
20) występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
21) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
22) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
23) tworzenie i rozwiązywanie sekcji problemowych oraz powoływanie ich przewodniczących.
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny przejmuje kompetencje Zarządu Oddziału do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
3. skreślony.
4. skreślony.

§33

Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno – organizacyjnych i o przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

§34

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 z ogólnej liczby członków Zarządu Głównego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§35

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, pracami Stowarzyszenia kieruje Prezes lub, w razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, wyznaczony przez Zarząd Członek Zarządu.

§36

skreślony

 

Główna Komisja Rewizyjna

§37

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§38

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, l zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§39

l. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządy Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
5) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów,
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§40

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Związku Głównego.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Główny Sąd Koleżeński

§41

Główny Sąd Koleżeński jest powołany do:
1) sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
2) rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3) rozpatrywania spraw wniesionych przez zarząd główny lub Główną Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia
4) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w Stowarzyszeniu,
5) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§42

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, l zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§43

1. Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 41 pkt 3, orzeka w co najmniej 3/5 składu. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego zastępca.
2. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, rozpoznaje Walne Zebranie Członków, a odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów Walne Zebranie Członków Oddziału.
3. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§44

Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§45

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny może powołać oddziały, wg zasad określonych w § 6 i § 23 ust. 4 statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia tanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§46

1. Władzami Oddziału są władze określone § 23 ust. 5
2. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

§47

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§48

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programów działania oddziałów,
2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3) wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

§49

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§50

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 26 ust.2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.

§51

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. l pkt. 2, 3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.

 

Zarząd Oddziału

§ 52

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 53

1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa oraz 4 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: l wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż l raz w roku.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.
5. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję przejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

§54

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
6) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 20 pkt.3, § 21 ust.2 i § 22 ust. l pkt. 3 statutu,
9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
10) współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,
11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§55

Szczegółowy tryb i zasady działania określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

§56

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§57

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego o sekretarza.

§58

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§59

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej l raz w roku.

§ 60

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 61

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§62

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

Sąd Koleżeński Oddziału

§63

Sąd Koleżeński Oddziału jest powołany do:
1) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu, uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
2) rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. l orzeka na wniosek:
1) Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,
2) Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) co najmniej 10 członków,
4) zainteresowanego członka – w sprawach osobistych.

§64

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, l zastępcę przewodniczącego, sekretarza. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§65

1. Postanowienie § 44 stosuje się odpowiednio do oddziałów Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

§66

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.

 

Rozdział VI Majątek i fundusze

§67

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej
6) dochody z ofiarności publicznej.
7) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca półrocza każdego roku. 50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu Głównego.
4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu członka.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§68

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób, w tym Prezesa i członka Zarządu Głównego.
2. skreślony
3. Postanowienia pkt. l § 68 stosuje się odpowiednio do Zarządów Oddziału.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§69

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. skreślony.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§70

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.