1) Członkiem zwyczajnym może być:

 • osoba fizyczna, lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zajmujący się zawodowo medycyną ratunkową;
 • osoba fizyczna, nauczyciel akademicki wyższej szkoły medycznej w Rzeczypospolitej Polskiej realizujący zadania dydaktyczne i badawcze z zakresu medycyny ratunkowej.

2) Członków zwyczajnych przyjmuje na drodze uchwały Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.

3) Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybranym do władz PTMR;
 • uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze PTMR;
 • korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy PTMR;
 • być członkiem sekcji problemowych powołanych przez Zarząd PTMR;
  – noszenia odznaki organizacyjnej;
 • zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz PTMR w sprawach członkowskich.

4) Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • aktywnego uczestniczenia w pracach PTMR oraz propagowania jego celów i programu;
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PTMR;
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc organizacyjną w realizacji celów PTMR, pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w PTMR przez swojego przedstawiciela.

2) Członków wspierających przyjmuje na drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.

3) Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

4) Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

5) Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz do przestrzegania uchwał i regulaminów władza PTMR.

1) Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla PTMR.

2) Nadanie godności członka honorowego następuje przez Zarząd Główny, na wniosek Prezesa.